ఫ్యాక్టరీ టూర్

ఫ్యాక్టరీ బాహ్య

yrtytr

tgreytr

ప్రాసెసింగ్ వర్క్‌షాప్

jghkut

iutyuy

factory (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

factory (4)

iutuy

utyiuyoi

truytuy

gfhjytiu

అచ్చు తయారీ వర్క్‌షాప్

utyiu

truyy

factory (9)

factory (5)

ytruytr

ఇంజెక్షన్ వర్క్‌షాప్

factory (2)

factory (1)

factory (7)